Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Opdrachtnemer: Cambio Coaching gevestigd te Hoeven die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van coaching.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching.
 3. Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching.
 4. Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, facturen en kwitanties waarbij door opdrachtnemer diensten worden aangeboden en geleverd.

Artikel 3: Afspraak

 1. Wanneer coachee verhinderd is, dient hij opdrachtnemer hiervan 24 uur van tevoren op de hoogte te stellen, anders is opdrachtnemer genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.
 2. Bij het niet nakomen of niet tijdig annuleren van een afgesproken consult, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor 100% van het tarief aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een afspraak tijdig te verzetten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste (email)adres- en telefoongegevens, zodat opdrachtnemer coachee tijdig kan bereiken wanneer er wijzigingen zijn in de afspraak.

Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden wanneer de aanvaarding hiervan door opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan opdrachtnemer is bevestigd.
 2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben ook een overeenkomst gesloten indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling is mogelijk door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag. In alle situaties ontvang je een nota van opdrachtnemer.
 2. Een particuliere betaling dient binnen te zijn voorafgaand aan het coachgesprek.
 3. Een zakelijke betaling dient binnen 14 dagen na dagtekening betaald te worden.

Artikel 6: Beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van coachee tijdens een coachsessie.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor lichamelijke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die coachee heeft genomen, al dan niet in overleg met opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer en coachee zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtnemer en coachee gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten van coachee die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
 5. Opdrachtnemer geeft geen adviezen met betrekking tot te nemen besluiten of veranderingen in het leven van coachee. Opdrachtnemer ondersteunt uitsluitend het eigen proces en de eigen keuzes van coachee, waarbij het voor kan komen dat een scala aan mogelijkheden wordt besproken om het proces van inzichtvergroting en gewaarwording van coachee te ondersteunen.
 6. Coachee blijft te allen tijde verantwoordelijk voor diens eigen gedrag en de consequenties daarvan. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk, laat staan aansprakelijk, voor te nemen of reeds genomen besluiten of veranderingen in het leven van coachee.

Artikel 7: Klachten

 1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na constatering, en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
 2. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 3. Als een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 5. Als opdrachtgever aantoont dat hij door een aantoonbare fout van opdrachtnemer schade heeft geleden die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
 6. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8: Geheimhouding

Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij coachee hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van een door opdrachtnemer verzonden factuur of kwitantie, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.